Για χρήστες άλλων CGM ανεβασμένα στο Nightscout

If you have any other CGM set up that sends your data to Nightscout then

  • Στις προτιμήσεις AndroidAPS εισάγετε τον ιστότοπό σας Nightscout και το μυστικό API.
  • Επιλέξτε το NSClient στο ConfigBuilder (ρύθμιση στο AndroidAPS).