Funkce OpenAPS

Super Micro Bolus (SMB)

SMB je zkratka Super Micro Bolus a jde o nejnovější funkci OpenAPS (od r. 2018) pracující s algoritmem Oref1. V porovnání se starší funkcí označovanou jako AMA je hlavní rozdíl v tom, že při řízení hodnoty glykémie pomocí dávkování inzulínu nepoužívá změny bazálního inzulínu, ale především velmi malé bolusové dávky (mikrobolusy). V situaci, kdy by AMA přidala 1 U inzulínu jako dočasné zvýšení bazální dávky, SMB aplikuje jednotlivě několik mikrobolusů v 5minutových intervalech, např. 0,4 U, 0,3 U, 0,2 U a 0,1 U. Z bezpečnostních důvodů pak ve stejném okamžiku SMB nastaví na určitou dobu dočasný bazál na 0 U/h jako prevenci proti nadměrné dávce inzulínu. Tento postup umožňuje ovlivnit hodnotu glykémie rychleji než při změně dávkování bazálního inzulínu, kterou používá AMA.

Díky SMB tak teoreticky pro jídla s nízkým obsahem sacharidů může stačit pouze zadat do systému předpokládaný obsah sacharidů a dávkování inzulínu plně ponechat na AAPS. Absence bolusové dávky před jídlem však může vést k vyšším vrcholům glykémie po jídle. V případě, kdy je bolusová dávka vhodná, je také možné aplikovat jen její startovací část, která pokryje sacharidy pouze z části (např. ve výši 2/3 předpokládané celkové dávky) a zbytek již opět ponechat na SMB.

SMB zahrnuje určité bezpečnostní mechanismy:

 1. Největší jednotlivý mikrobolus může být pouze nejmenší hodnota z:
  • hodnota aktuálního bazálního inzulínu (upravená pomocí autotune a/nebo automatické detekce citlivosti) pro dobu přednastavenou ve volbě „Maximální počet minut bazálu, ke kterým se limituje SMB“, např. bazální dávka inzulínu pro následujících 30 minut, nebo
  • polovina aktuálně požadované dávky inzulínu, nebo
  • zbývající část nastavené hodnoty maxIOB.
 2. Pravděpodobně bude často docházet ze strany AAPS k dočasnému snížení hodnoty bazálního inzulínu nebo bude dávkování bazálního inzulín vypnuto úplně. Dochází k tomu z bezpečnostních důvodů a při správném nastavení systému to nemá negativní vliv na hodnoty glykémie. Křivka IOB je pro vyhodnocení očekávaného vývoje důležitější než nastavení bazálního profilu.
 3. Dodatečné kalkulace zaměřené na odhad vývoje glykémie pomocí funkce UAM (detekce neoznámených jídel). I bez zadání hodnoty sacharidů do systému detekuje UAM automaticky výrazný vzestup glykémie způsobené jídlem, adrenalinem nebo jinými vlivy a pomocí SMB na ně reaguje. V zájmu zachování bezpečnosti to funguje i opačně a deaktivuje SMB dříve, pokud dojde k neočekávanému poklesu glykémie. To je důvod, proč by funkce UAM měla být při používání SMB vždy aktivní.

Použití SMB je možné jen po splnění 8. cíle.

Viz také: Dokumentace k OpenAPS pro oref1 SMB a Timovy informace o SMB.

Pro množství dočasné bazální dávky inzulínu U/h lze nastavit maximální hodnotu (OpenAPS “max-basal”)

Toto bezpečnostní omezení stanoví maximální výši dočasné bazální dávky inzulínu, která muže být pumpou aplikována. Hodnota by měla být nastavena shodně jak v pumpě, tak i v AAPS a měla by být minimálně třikrát vyšší než je nejvyšší hodnota ze standardního bazálního profilu.

Příklad: Váše nejvyšší hodnota bazálního profilu během dne je 1,00 U/h. Potom je doporučeno nastavit hodnotu "Maximální povolený bazál" na hodnotu 3 U/h.

Ale není možné nastavit jakoukoliv hodnotu. AAPS stanovuje pevný limit vycházející z věku pacienta, který se stanovuje v nastavení. Nejnižší povolená hodnota je pro děti a nejvyšší pro dospělé pacienty s vyšší rezistencí na inzulín.

Limity jsou nastaveny takto:

 • Děti: 2
 • Dospívající: 5
 • Dospělí: 10
 • Dospělí s vyšší rezistencí na inzulín: 12

Nastavenou maximální hodnotu IOB nelze překročit (OpenAPS “max-iob”)

Hodnota udává, jaké maximální IOB je pro AAPS pracující v uzavřené smyčce limitující. Pokud je aktuální IOB (např. po bolusové dávce) nad nastavenou hodnotou, smyčka nenavýší dávky inzulínu, dokud se hodnota IOB pod tuto hodnotu nesníží.

Při použití OpenAPS SMB se maximální IOB počítá jinak než s OpenAPS AMA. AMA využívá jako bezpečnostní prvek maximálního IOB pouze bazální inzulín, zatímco SMB zohledňuje i inzulín z bolusových dávek. Pro začátek je vhodné vyzkoušet

max IOB = průměrná hodnota bolusů podávaných před jídlem + 3násobek nejvyšší hodnoty v bazálním profilu

Při hledání ideálního nastavení buďte opatrní a trpěliví a hodnoty měňte postupně. Nastavení je individuální a mj. vychází i z výše celkové denní dávky inzulínu. Z bezpečnostních důvodů jsou nastaveny limity vycházející z věku pacientů. Pevný limit pro maximální IOB je u SMB v porovnání s AMA vyšší.

 • Děti: 3
 • Dospívající: 7
 • Dospělí: 12
 • Dospělí s vyšší rezistencí na inzulín: 25

See also OpenAPS documentation for SMB.

Enable AMA Autosense

Here, you can choose if you want to use the sensitivity detection ‘autosense’ or not.

Enable SMB

Here you can enable or completely disable SMB feature.

Enable SMB with COB

SMB is working when there is COB active.

Enable SMB with temp targets

SMB is working when there is a low or high temporary target active (eating soon, activity, hypo, custom)

Enable SMB with high temp targets

SMB is working when there is a high temporary target active (activity, hypo). This option can limit other SMB Settings, i.e. if ‘SMB with temp targets’ is enabled and ‘SMB with high temp targets’ is deactivated, SMB just works with low and not with high temp targets. It is the same for enabled SMB with COB: if ‘SMB with high temp target’ is deactivated, there is no SMB with high temp target even if COB is active.

Enable SMB always

SMB is working always (independent of COB, temp targets or boluses). For safety reasons, this option is just possibly for BG sources with a nice filtering system for noisy data. For now, it just works with a Dexcom G5, if using the Dexcom App (patched) or “native mode” in xDrip+. If a BG value has a too large deviation, the G5 doesn’t send it and waits for the next value in 5 minutes.

For other CGM/FGM like Freestyle Libre, ‘SMB always’ is deactivated until xDrip+ has a better noise smoothing plugin. You can find more here.

Enable SMB after carbs

SMB is working for 6h after carbohydrates , even if COB is at 0. For safety reasons, this option is just possibly for BG sources with a nice filtering system for noisy data. For now, it just works with a Dexcom G5, if using the Dexcom App (patched) or “native mode” in xDrip+. If a BG value has a too large deviation, the G5 doesn’t send it and waits for the next value in 5 minutes.

For other CGM/FGM like Freestyle Libre, ‘SMB always’ is deactivated until xDrip+ has a better noise smoothing plugin. You can find more information here.

Max minutes of basal to limit SMB to

This is an important safety setting. This value determines how much SMB can be given based on the amount of basal insulin in a given time, when it is not covered by COBs.

This makes the SMB more aggressive. For the beginning, you should start with the default value of 30 minutes. After some experience, you can increase the value with 15 minutes steps and watch how these changes are affecting.

It is recommended not to set the value higher than 90 minutes, as this would lead to a point where the algorithm might not be able to adjust a decreasing BG with 0 IE/h basal (‘zero-temp’). You should also set alarms, especially if you are still testing new settings, which warns you before running into hypos.

Default value: 30 min.

Enable UAM

With this option enabled, the SMB algorithm can recognize unannounced meals. This is helpful, if you forget to tell AndroidAPS about your carbs or estimate your carbs wrong and the amount of entered carbs is wrong or if a meal with lots of fat and protein has a longer duration than expected. Without any carb entry, UAM can recognize fast glucose increasments caused by carbs, adrenaline, etc, and tries to adjust it with SMBs. This also works the opposite way: if there is a fast glucose decreasement, it can stop SMBs earlier.

Therefore, UAM should always be activated when using SMB.

High temp-target raises sensitivity

If you have this option enabled, the insulin sensitivity will be increased while having a temporary target over 100 mg/dl or 5.6 mmol/l. This means, the ISF will rise while IC and basal will decrease.

Low temp-target lowers sensitivity

If you have this option enabled, the insulin sensitivity will be decreased while having a temporary target lower than 100 mg/dl or 5.6 mmol/l. This means, the ISF will decrease while IC and basal will rise.

Advanced Settings

Always use short average delta instead of simple data If you enable this feature, AndroidAPS uses the short average delta/blood glucose from the last 15 minutes, which is usually the average of the last three values. This helps AndroidAPS to work more steady with noisy data sources like xDrip+ and Libre.

Max daily safety multiplier This is an important safety limit. The default setting (which is unlikely to need adjusting) is 3. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 3x the highest hourly basal rate programmed in a user’s pump. Example: if your highest basal rate is 1.0 U/h and max daily safety multiplier is 3, then AndroidAPS can set a maximum temporary basal rate of 3.0 U/h (= 3 x 1.0 U/h).

Default value: 3 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Current Basal safety multiplier This is another important safety limit. The default setting (which is also unlikely to need adjusting) is 4. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 4x the current hourly basal rate programmed in a user’s pump.

Default value: 4 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)


Advanced Meal Assist (AMA)

AMA, the shortform of “advanced meal assist” is an OpenAPS feature from 2017 (oref0). OpenAPS Advanced Meal Assist (AMA) allows the system to high-temp more quickly after a meal bolus if you enter carbs reliably.

You will need to have completed objective 7 to use this feature

You can find more information in the OpenAPS documentation.

Max U/hr a Temp Basal can be set to (OpenAPS “max-basal”)

This safety setting helps AndroidAPS from ever being capable of giving a dangerously high basal rate and limits the temp basal rate to x U/h. Doporučuje se nastavit toto na rozumnou hodnotu. A good recommendation is to take the highest basal rate in your profile and multiply it by 4 and at least 3. For example, if the highest basal rate in your profile is 1.0 U/h you could multiply that by 4 to get a value of 4 U/h and set the 4 as your safety parameter.

You cannot chose any value: For safety reason, there is a ‘hard limit’, which depends on the patient age. The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in AMA than in SMB. For children, the value is the lowest while for insulin resistant adults, it is the biggest.

The hardcoded parameters in AndroidAPS are:

 • Děti: 2
 • Teenage: 5
 • Adult: 10
 • Insulin resistant adult: 12

Maximum basal IOB OpenAPS can deliver [U] (OpenAPS “max-iob”)

This parameter limits the maximum of basal IOB where AndroidAPS still works. If the IOB is higher, it stops giving additional basal insulin until the basal IOB is under the limit.

The default value is 2, but you should be rise this parameter slowly to see how much it affects you and which value fits best. Nastavení je individuální a mj. vychází i z výše celkové denní dávky inzulínu. Z bezpečnostních důvodů jsou nastaveny limity vycházející z věku pacientů. The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in AMA than in SMB.

 • Děti: 3
 • Teenage: 5
 • Adult: 7
 • Insulin resistant adult: 12

Enable AMA Autosense

Here, you can chose, if you want to use the sensitivity detection autosense or not.

Autosense adjust temp targets too

If you have this option enabled, autosense can adjust targets (next to basal, ISF and IC), too. This lets AndroidAPS work more ‘aggressive’ or not. The actual target might be reached faster with this.

Advanced Settings

Always use short average delta instead of simple data If you enable this feature, AndroidAPS uses the short average delta/blood glucose from the last 15 minutes, which is usually the average of the last three values. This helps AndroidAPS to work more steady with noisy data sources like xDrip+ and Libre.

Max daily safety multiplier This is an important safety limit. The default setting (which is unlikely to need adjusting) is 3. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 3x the highest hourly basal rate programmed in a user’s pump, or, if enabled, determined by autotune. Example: if your highest basal rate is 1.0 U/h and max daily safety multiplier is 3, then AndroidAPS can set a maximum temporary basal rate of 3.0 U/h (= 3 x 1.0 U/h).

Default value: 3 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Current Basal safety multiplier This is another important safety limit. The default setting (which is also unlikely to need adjusting) is 4. This means that AndroidAPS will never be allowed to set a temporary basal rate that is more than 4x the current hourly basal rate programmed in a user’s pump, or, if enabled, determined by autotune.

Default value: 4 (shouldn’t be changed unless you really need to and know, what you are doing)

Bolus snooze dia divisor The feature “bolus snooze” works after a meal bolus. AAPS doesn’t set low temporary basal rates after a meal in the period of the DIA divided by the “bolus snooze”-parameter. The default value is 2. That means with a DIA of 5h, the “bolus snooze” would be 5h : 2 = 2.5h long.

Default value: 2


Meal Assist (MA)

Max U/hr a Temp Basal can be set to (OpenAPS “max-basal”)

This safety setting helps AndroidAPS from ever being capable of giving a dangerously high basal rate and limits the temp basal rate to x U/h. Doporučuje se nastavit toto na rozumnou hodnotu. A good recommendation is to take the highest basal rate in your profile and multiply it by 4 and at least 3. For example, if the highest basal rate in your profile is 1.0 U/h you could multiply that by 4 to get a value of 4 U/h and set the 4 as your safety parameter.

You cannot chose any value: For safety reason, there is a ‘hard limit’, which depends on the patient age. The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in MA than in SMB. For children, the value is the lowest while for insulin resistant adults, it is the biggest.

The hardcoded parameters in AndroidAPS are:

 • Děti: 2
 • Teenage: 5
 • Adult: 10
 • Insulin resistant adult: 12

Maximum basal IOB OpenAPS can deliver [U] (OpenAPS “max-iob”)

This parameter limits the maximum of basal IOB where AndroidAPS still works. If the IOB is higher, it stops giving additional basal insulin until the basal IOB is under the limit.

The default value is 2, but you should be rise this parameter slowly to see how much it affects you and which value fits best. Nastavení je individuální a mj. vychází i z výše celkové denní dávky inzulínu. Z bezpečnostních důvodů jsou nastaveny limity vycházející z věku pacientů. The ‘hard limit’ for maxIOB is lower in MA than in SMB.

 • Děti: 3
 • Teenage: 5
 • Adult: 7
 • Insulin resistant adult: 12

Advanced Settings

Always use short average delta instead of simple data If you enable this feature, AndroidAPS uses the short average delta/blood glucose from the last 15 minutes, which is usually the average of the last three values. This helps AndroidAPS to work more steady with noisy data sources like xDrip+ and Libre.

Bolus snooze dia divisor The feature “bolus snooze” works after a meal bolus. AAPS doesn’t set low temporary basal rates after a meal in the period of the DIA divided by the “bolus snooze”-parameter. The default value is 2.That means with a DIA of 5h, the “bolus snooze” would be 5h : 2 = 2.5h long.

Default value: 2