Опции

Парола за настройки

Тя ви позволява да избегнете случайна или непозволена промяна в настройките на програмата. След като въведете паролата тук, ще се налага да я въвеждате при всяко влизане в меню опции. За да я премахнете, след като сте влезли в меню Опции премахнете текста в това поле.

Възраст на потребителя

Алгоритмите се различават на база възрастта на пациента. Можете да си изберете между Дете, Тийнейджър и Възрастен.

Общи

 • Тук избирате езика на програмата. Ако нещо не е преведено или имате предложение- файловете с преводите се намират тук: App > Src > Main > Res > Values > Strings or ask in the gitter chatroom.
 • Бърз болус Ви позволява да добавите бутон за често повтаряно ястие с предварително въведени въглехидрати към началния екран. Ако натиснете този бутон, програмата ще калкулира и пусне болус за тези въглехидрати на база текущите данни, но без да включва кръвната глюкоза и активния инсулин.

Careportal

‘Въведено от’ е текстът, който се изписва в полето на Найтскаут ‘entered by’. Тук въведете нещо разбираемо за Вас, например името на програмата или телефона, на който е инсталирана(Така например ако използвате AndroidAPS kato NS Клиент на телефон различен от този на пациента, може да въведете друго име в това поле, за да е по лесно разграничаването на въведените данни).

Настройки на сигурността

 • Максимален инсулин при болус [Единици] Максимално количество инсулин при болус в единици инсулин. Всеки знае колко най-много инсулин е слагал при ядене и това трябва да е стойността тук. Не я правете прекалено голяма, за да не може случайно да направите прекалено голям болус и да се чудите след това как да се спасявате. Това ограничение се прилага и при изчисленията в болус калкулатора.
 • Максимални въглехидрати [ гр ] Максималното количество въглехидрати, което може да бъде зададено в болус калкулатора.

Loop

в какъв режим на работа ще е програмата ( Open loop - отворен кръг или програмата няма да прави корекции на базалния инсулин, а ще трябва да ги въвеждате и потвърждавате ръчно, Closed loop - автоматично програмата ще прави корекциите на база на зададени други параметри. ) В какъв режим работи програмата ще се изписва в светло синьо поле в горния ляв ъгъл на началния екран. Чрез задържане върху това поле можете да смените между отворен и затворен цикъл.

Профил

Ако включите опцията “Синхронизирай помпата с профила” ще позволите автоматичното синхронизиране(записване) на базалния профил въведен от NightScout в помпата. ( няма нужда да ходите из менютата на помпата и ръчно да въвеждате промените в базалния профил ). За повече информация относно работата с базални профили вижте [[Working with profiles in 1.5]].

Настройки на помпата

Опциите тук ще се различават в зависимост от типа на избраната помпа в “Конфигурация”. Свържете и настойте Вашата помпа Dana R, както е показано в частта [[DanaR инсулинова помпа]].

Вътрешен NSClient

 • адресът на вашия NS - примерно https://neshtosi.azurewebsites.net или https://moianaitskaut.azurewebsites.net), и паролата ‘API secret’ за него (12 буквена парола записана в настройките на heroku или azure). Тези настройки позволяват данни да се обменят между AndroidAPS и Nightscout. Проверете за грешно изписване тук ако не можете да преминете Цел 1.
 • ‘Записвай всяко стартиране на AndroidAPS’ ще създава бележка в careportal с всяко стартиране на програмата. Това не би трябвало да се случва повече от веднъж дневно, ако е по-чест е индикация за проблем.
 • ‘Разреши локалното предаване на данни’ ще споделя данните с други програми инсталирани на същия телефон като xdrip например.
 • ‘Опции за аларми’ Ви позволява избор на това, кои аларми от Nightscout да се появяват и в AndroidAPS.

SMS komunikator

Това са настройкитеThis setting allows remote control of the app by texting instructions to the patients phone which the app will follow such as suspending loop, or bolusing. Further information is described in [[SMS Commands]].

Other

 • You can set defaults for your temp targets here, for more information see [[Open APS features]].
 • You can set default prime amounts - this will prime the pump the value specified and this insulin is counted as used from the reservoir but not counted in IOB calculations. See the instruction booklet in your cannula box for how many units should be primed depending on needle length and tubing length.
 • You can change the display on the homescreen and watch for the values that are in range. Note that this is just how the graphs look and doesn’t impact on your target or calculations.
 • ‘Shorten tab titles’ allows you to see more tab titles on screen, for example the ‘Open APS’ tab becomes ‘OAPS’, ‘Objectives’ becomes ‘Obj’ etc.

Advanced Settings ``requires more work

 • OpenAPS MA
  • Always use short average delta instead of... Enabling this setting is useful when you are using data from unfiltered sources such as xDrip+, as opposed to filtered sources such as an official Dexcom Receiver. Filtered data appears to be smooth, whereas unfiltered data can appear to be jumpy. This unfiltered data could cause AndroidAPS to apply Temporary Basal Rate changes more frequently than are really needed, as the OpenAPS algorithm reacts to the jumpy data. With this setting enabled, the OpenAPS algorithm will use the Short Average Delta (the average change in blood glucose over the past 15 minutes) instead of the last blood glucose reading received. This effectively has a “smoothing” effect on the data and attempts to compensate for any jumpy readings.

Users of Abbot Freestyle Libre sensors collecting their glucose data via devices such as LimiTTers may find this setting provides better results with AAPS.

For further tips regarding data smoothing when using xDrip+ as the data source, see Smoothing Blood Glucose Data in xDrip+.

Wear Settings

For more information on the wear watchface settings see [[Watchfaces]].